Trường : THPT Mỹ Đức B
Học kỳ 2, năm học 2021-2022
TKB có tác dụng từ: 17/01/2022

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Đỗ Thị Mai(0102080044)           10A9   10A13 12A12 12A2 10A2 12A1 12A1     12A12     12A11 12A11           10A4 10A8 12A2   12A11
Đinh Quốc Phong(0102080161)           10A6 10A7   10A3 12A9               10A11 12A6 10A1           12A5 12A9 12A6 12A5 12A5
Nguyễn Văn Quang(0102079999)   11A4 11A3 11A10 12A10 11A2 11A5 11A1 11A6 12A8           11A12 11A8 11A13 11A7 12A10           12A8 11A11 11A9    
Nguyễn Thị Minh Thuyên(0102080049)       12A3 12A7 12A4   12A13   10A10                       12A13 12A3 10A5 10A12 12A4   12A7 12A13 12A13
Nguyễn Thu Hiền(0102079962)                                                            
Vương Thị Thắm(0102079975)       11A13 11A12 11A6 12A4 11A11 11A4 12A5 11A9   12A11   11A10 11A5   11A3 11A2 11A1 12A9 12A10 12A6 11A8 11A7          
Nguyễn Thị Kim Thành(0102196765)     10A9 10A3 10A2 12A3 10A10 10A8 10A6 12A13 10A7 10A13   10A11 10A12 12A7 12A2 10A1   12A1           10A5 12A12 10A4 12A8  
Nguyễn Thị Khuyến(0102080198)     12A10 11A6 12A4   11A11 12A8 12A2 11A4   11A2 12A12 11A3 12A9   12A1 12A11 12A7 12A6 11A7 11A9 11A1 12A5 12A13 12A3 11A10 11A5 11A8  
Hoàng Thị Thu(0102744953)           10A12   11A13 10A8 11A12 10A9 10A4 10A3 10A2 10A1 10A13 10A6 10A5     10A7     10A11 10A10          
Nguyễn Thị Trà Anh(0102080151)   10A3 12A1 12A1 10A9             10A6 10A10 10A6 10A3             10A10 12A1   10A6   10A9   10A3 10A3
Nguyễn Ngọc Chung(0102080031)   11A1 11A1 10A1 10A1 10A7 10A13 10A7 10A1 10A2       10A8 10A2                     10A8 10A13 11A1 10A2 10A2
Nguyễn Kim Đĩnh(0102080026)           12A10 11A6 11A8 12A7 11A8 12A9   11A7     11A6 12A11   11A8 11A7 12A10 12A7 11A7 12A11 12A9          
Nguyễn Thị Ngát Hương(0102079958)   11A3 11A4 12A6   12A6 11A9 11A4   11A10 12A2 11A4 12A6   11A11 11A3 11A9   11A3 12A2 11A11   11A13 11A13 11A10          
Đặng Thị Huyền(0102083459)     12A5 12A4   12A5 10A12 10A4 12A8   10A5   12A8 10A4   10A5 10A11 12A4 10A11   10A12 12A4 10A5 10A4            
Trần Thị Phương(0102080192)                                                            
Đặng Thị Thanh Xuân(0102080188)       11A12 11A5           11A2 12A3 11A5 12A12 12A13           11A5 11A2 12A13 12A12 12A3 11A12   11A2 12A3 12A3
Nguyễn Thị Giang(0102079925)   11A7       11A3 11A1 11A2   11A5           12A11 12A13 11A6 11A5 11A4 12A12 11A3 11A2 11A1 11A4 11A6 12A10   11A7 11A7
Nguyễn Thị Ngà(0102079955)   10A12 10A13               10A4 10A10 10A2 10A13 10A6 10A10   10A8 10A4 10A6           10A2   10A8 10A12 10A12
Nguyễn Thị Yến(0102188864)   12A9 11A13 11A9 12A2 12A8 12A7 12A5 11A8 11A11           11A8 11A10 11A11   12A3 12A4 12A1   11A10 11A12 11A9 11A13 11A12 12A6  
Nguyễn Hữu Hanh(0102080008)   10A1                 10A11 10A5   10A7 10A9           10A9 10A3   10A7 10A5 10A1 10A3   10A11 10A11
Vương Thu Hằng(0102080134)                                                            
Vũ Trí Thức(0102199807)                               12A1                            
Nguyễn Thị Hồng(0102865707)   12A8   11A11 11A10           11A3 11A9   11A5 11A7             12A2     11A8 11A4 11A12 12A5   11A8
Nguyễn Thị Tấm(0102080111)               10A3 11A2 12A3 11A6 11A1 10A11   11A13 10A9     12A10 10A11 12A6 12A9 10A3 10A9 12A4          
Dương Minh Tạo(0102079967)     12A11 10A12 10A8                       10A5 10A4   10A13 10A6   10A12 10A13 10A4 10A6 12A7 10A5 10A8  
Nguyễn Hữu Thịnh(0102080074)           12A13 10A2 10A10                 10A10 10A7 12A12 12A13 10A1   10A1 10A2 10A7          
Nguyễn Thị Bình(0101499548)                 11A1 11A1     12A5 12A5 11A9           12A5 12A5 11A9 11A9   11A1 11A9     11A9
Nguyễn Dự Hải(0102079943)           12A11 12A11 10A2 10A2                 10A13 10A13   12A11 12A11 10A13 10A3 10A3 10A13 10A2 10A3    
Nguyễn Thị Hạnh(0102079931)   10A10 10A5 10A5                 11A11 11A11 10A5           10A10 11A11       11A11   10A10 10A10 10A10
Lê Trọng Hoan(0102080013)       10A4 10A4     12A9 12A9 10A1 10A12 10A12       12A9 12A9     10A4           10A12 10A12 10A1 10A1  
Tăng Thị Hương(0102080101)           12A12 12A12     10A9 12A8 10A9 10A9       12A12 12A8 12A8             12A12 12A8      
Đinh Thị Hoa Lý(0102079928)   10A11   10A6 10A6                 12A7 12A7             10A6 10A11     12A7 10A11 10A11 12A7 12A7
Dương Hồng Nam(0102079984)           11A7 11A7 11A3 11A3             12A6 12A6 11A4 11A4 11A3   11A7   11A4 12A6          
Nguyễn Thị Ngọc(0102080228)   11A12 11A12                         11A2 11A12 12A3 12A3             11A2 11A2 12A3 11A12 11A12
Đinh Thị Ngọc(0102080225)           11A10 11A10 12A2     11A8 11A8           12A2 12A2 11A8 11A10 11A10                
Danh Thị Sâm(0102080023)   11A13   12A13 12A13           12A13 12A13       12A13 11A13 12A1 12A1             12A1   11A13 11A13 11A13
Bạch Thị Thúy(0102075264)     11A5 11A5               11A6 11A6 12A4 12A4           11A6 11A6         12A4   11A5 11A5
Mai Thị Thùy(0102080232)   12A10 10A8 10A8             12A10 10A7 10A8                         10A7 10A7 12A10 12A10 12A10
Vũ Thị Huế(0102080138)       12A12 10A11 10A13 12A13     12A4                       10A2 12A10 10A12 12A8 10A9 10A1 12A9 12A11 12A8
Vũ Thị Huệ(0102079970)   12A6 11A9 11A7 11A7   11A3     11A6                     12A1   11A6 11A3 11A9 11A8 11A8     12A6
Bùi Mạnh Khương(0102080017)           11A13   11A12 11A13   11A11   11A12 11A10       11A10 11A11                      
Trần Thị Kim Nhung(0102080038)   10A8 12A3 12A5 10A10 10A4 10A6 10A5 10A7 10A3                                       10A8
Phạm Thị Oanh(0102080107)       11A1 11A4               11A2   11A1           11A2 11A5 12A7 12A2 11A5       11A4 11A4
Đinh Thị Quỳnh An(0102080234)     10A6 10A10                           10A2 10A10   10A4   10A2 10A8 10A8   10A4   10A6 10A6
Tô Thị Bình(0102079974)   12A5 12A2   12A12   12A8 12A6 12A6 12A11   12A8 12A4   12A2   12A10   12A4 12A5   12A12   12A10 12A11          
Phạm Thị Dung(0102080095)   11A6                           11A1 11A3 11A7   11A5 11A1   11A5     11A3   11A7 11A6 11A6
Phí Thị Thu Hương(0102079949)               10A9 10A13 10A11 10A3   10A5 10A12 10A7 10A7 10A9 10A3 10A1 10A5 10A13 10A12   10A1 10A11          
Đinh Văn Huy(0102079924)             11A4 11A9 11A10 11A2 11A4 11A13 11A8   11A12 11A10   11A9 11A13 11A11 11A12   11A8 11A2 11A11          
Phùng Văn Trung(0102079972)           12A1 12A3 12A7 12A13   12A1 12A7 12A3 12A9                       12A9 12A13      
Trần Thị Thu Chang(0101499637)     12A9 12A9 10A12   12A9 10A12 10A12 12A10 10A1 10A1   12A10 12A10   10A1 12A10 12A9 10A12                    
Nguyễn Thị Duyên(0102079934)   11A11 11A11 12A8 11A13           11A13     12A8 12A3             12A3 12A8 12A8 11A13 11A13 12A3 11A11 11A11 11A11
Trần Thị Giang(0102080148)   10A7 12A4 12A11 12A11             12A4   12A11 12A11             10A7 10A7 12A1 12A1   12A1 10A7 12A4 12A4
Phùng Thị Hằng(0102080034)             10A9 12A12 10A9 12A7 12A12 12A12 12A7     10A2 10A2   10A9 12A7 10A2 10A9 12A12   12A7          
Nguyễn Thị Minh Hương(0102079933)   11A10 12A6                 12A2 11A1 11A1 12A6           12A2 12A6 11A10   11A1 12A2 12A2 11A10 11A10 11A10
Cao Văn Ngọc(0102079966)           10A11 10A11 10A6 10A5 10A5   10A11   10A5   10A11   10A6 10A6                      
Lưu Thị Oanh(0102079968)           11A4 10A8   10A10 10A8 10A13   10A13 10A10 11A4 11A4 10A13     10A8 10A8   10A10 10A10 10A13          
Bùi Thị Thanh Thiên(0102080217)   11A9 11A6   11A3 11A9 11A2 11A6 11A9 11A3           11A9 11A6 11A2         11A3 11A6 11A2          
Vũ Thị Thu Thơm(0102080238)           11A5   11A5 11A12   11A12 11A12   12A13   12A5 12A5 11A5 12A13     11A12 12A5 12A13     12A5      
Trần Ngọc Đồng(0102079930)   10A5 12A12       12A6 12A11   10A13                     12A13 10A13   12A6 12A12 12A11   12A13 10A5 10A5
Lê Thị Thu Huyền(0102080166)     11A7 11A8 11A2 11A11 11A13                           11A9 11A1 11A4 11A12 11A6 11A10 11A5 11A3    
Nguyễn Thị Hải Lý(0102079945)   12A2 12A8   12A1 12A2 12A1   12A10 10A6 12A4 12A10 10A6 10A3   12A8 10A3     12A4                    
Trần Xuân Oanh(0102080131)   10A2   10A9     10A1 10A1     10A10 10A2 10A12 10A9 10A8     10A12 10A8 10A10                    
Nguyễn Thi Thủy(0102222678)             12A5   10A11 10A4 12A7   10A4 12A3 10A11   10A7   10A7 12A9 12A7   12A9 12A3 12A5          
Nguyễn Văn Cử(0101499904)       10A13 10A13               11A4 11A4 10A13           11A4 11A4           11A4 10A13 10A13
Bùi Anh Đức(0102079992)   12A13 12A13               12A11 12A11 10A1 10A1               10A1 12A11   10A1 12A13 12A11 12A11   10A1
Trần Thị Dung(0102079995)       12A2 12A8           10A6   12A2 12A2 12A8           12A8 12A8 10A6 10A6 12A2   10A6 12A8 12A2 12A2
Nguyễn Thị Thúy Hằng(0102080172)   10A9       10A5 10A5                           10A5 10A5 10A9         10A9 10A9 10A9
Đinh Thị Hậu(0102080177)     11A2 11A2 12A9 12A9   12A3 12A3   12A3 12A9 12A9 11A2 11A2 12A3 12A3 12A9   11A2                    
Vũ Xuân Hòa(0102083465)   12A4 10A7 10A7 12A6     12A4 12A4 12A6 12A6 12A6 10A7     12A4 12A4 12A6   10A7                    
Nguyễn Thị Hồng(0102504838)   12A7 12A7 12A10 12A5 12A7 12A10 12A10 12A5   12A5 12A5 12A10     12A10 12A7 12A7 12A5                      
Bùi Thu Hương(0102080180)   11A5   11A3 11A6           11A5 11A5 11A3 11A6 11A6           11A3     11A5 11A3 11A5 11A6 11A6 11A3 11A3
Bùi Thị Nhuệ(0102036755)   12A12 11A10               11A10 11A10   11A7 12A12 11A7 11A7 12A12 11A10 11A10           11A7 11A7 12A12 12A12 12A12
Dương Thi Như Phương(0102869520)           11A12 11A12           11A13 11A13       11A12 11A12 11A13 11A13 11A13 11A12              
Trần Ngọc Quyết Thắng(0102079960)     10A12   11A1                     10A12 10A12 11A1 11A1               11A1 10A12 11A1 11A1
Hoàng Thị Xuyên(0102080183)           10A3 10A3     11A9   10A3 11A9 11A9   10A8 10A8   11A9 11A9 10A3 10A8 10A8              
Nguyễn Hồng Thanh(0102080006)       10A2 11A11                 11A8 11A8 11A11 11A11 11A8 10A2 10A2 11A8 11A8 11A11 11A11 10A2          
Nguyễn Hữu Tùng(0102079964)   12A1 10A11           12A1 12A1                     10A11 10A11       10A11   12A1 12A1 12A1
Đinh Thị Vân(0102080155)   10A4 10A10                         10A4 10A4 10A10               10A10 10A10   10A4 10A4
Bạch Trung Dũng(0101500234)   12A11 10A2   10A7 10A2   12A1 12A11 10A7       12A1 12A1                         10A2 10A7 10A7
Kim Thị Hòa(0102080117)     10A1 10A11   10A1   10A11 11A5 10A12       11A12 11A5 10A1 11A5   10A12 11A12                    
Trần Thị Hoài(0102080212)   10A13 10A3 11A4 11A9                     10A3 11A4   11A6 11A6           10A3 11A4 10A13 11A9  
Nguyễn Văn Hởi(0102079988)   10A6     10A5                     10A6 12A8   10A5 12A8       12A9 12A10 12A10 10A5 10A6 12A9 12A9
Nguyễn Hữu Hùng(0102080020)           11A1 12A2   11A7 12A12 11A1 11A7     12A5 12A2 11A1 12A5   12A12     12A2 11A7            
Bùi Thị Hương(0102079965)   11A2 11A8   11A8               12A13 12A6     11A2 12A13               12A6 12A6 11A8 11A2 11A2
Lê Xuân Mạnh(0102079935)                       11A3     11A3               12A4 12A4     11A3 12A4    
Lê Quang Tuấn(0102079979)   12A3   12A7 12A3 10A8 10A4       10A8 10A8                 12A3 10A4 10A4 12A7            
Trần Huyền Trang(0103284792)   11A8 10A4   10A3 11A8 11A8 11A7 10A4 11A7 11A7       10A4       10A3 10A3                    
Nguyễn Thị PhươngL(0103284774)           10A10   11A10 11A11 11A13   11A11 11A10   10A10 11A13   10A9   10A9         10A9          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by School Timetable System 1.0 on 16-01-2022

Công ty TNHH Tin học & Nhà trường - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: (024) 22.469.368 - Website: www.tinhocnhatruong.vn